Phap Am Nguyen Thuy
VIDEO > Chương trình lễ hội > Lễ Xuất Gia Tu Nữ - tại Chùa Siêu Lý Vĩnh Long